09133044405

آنکودر

درخروجی های : LINEDRIVE-PUSHPULL-OPEN COLLECTOR-VOLTAQE OUTPUT
بارزولیشن های ۱۰۰تا۵۰۰۰پالس بردور
درمدل های کاری solid shaft وhollow shaft
فرکانس کاری تا۳۰۰khz
باورودی ولتاژ۵/۷تا ۲۴